Logo

Regulamin

Wrocław, 1.10.2014r.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŻŁOBKA „ŻYRAFKA”

 1. Żłobek Żyrafka, zwany dalej „Żyrafka”.
 2. Żyrafka sprawuje funkcję opiekuńczą, wychowawczą oraz edukacyjną nad dziećmi w wieku od 20 tygodnia życia do 3 lat.
 3. Żyrafka działa w dni powszednie w godzinach od 7.00 do 17.00 przez cały rok kalendarzowy, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, świąt, przerwy wakacyjnej oraz świątecznej i dni ustalonych z Rodzicami/Opiekunami prawnymi.
 4. Przyjmowanie dzieci do Żłobka odbywa się w godzinach: od 7.00 do 8:30. Odbieranie dzieci w godz. 15:00 do 17:00. W szczególnych przypadkach dziecko może być odebrane ze żłobka w godzinach ustalonych z Dyrektorem. Żłobek oferuje możliwość pobytu dzieci w placówce do 10 godzin – w zależności od zgłoszenia potrzeb Rodziców/Opiekunów prawnych.
 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dziecko może być przyjęte do Żłobka po godz. 9:00, po uprzednim ustaleniu z Dyrektorem.
 6. Rodzice/Opiekunowie prawni zobowiązani są do przyprowadzania i odbierania dzieci osobiście, lub za pośrednictwem osób pełnoletnich, upoważnionych na odpowiednim dokumencie, legitymujących się dowodem tożsamości.
 7. Wszelkie informacje dotyczące dzieci są przekazywane bezpośrednio Rodzicom/Opiekunom prawnym.
 8. Rodzice/Opiekunowie prawni zobowiązani są przyprowadzać do Żłobka zdrowe dzieci. W razie wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka (kaszel, katar, gorączka, wysypka) Rodzice/Opiekunowie prawni winni są przekazać zaświadczenie lekarskie dopuszczające dziecko do pobytu w Żłobku. W celu ochrony pozostałych podopiecznych dziecko chore nie zostanie przyjęte.
 9. Po przebytej chorobie dziecko może uczęszczać do Żłobka, po przedłożeniu przez Rodziców/Opiekunów prawnych oświadczenia lub zaświadczenia lekarskiego o stanie jego zdrowia.
 10. Pracownicy Żłobka nie podają dzieciom jakichkolwiek leków.
 11. Dziecko przebywające w Żłobku powinno posiadać wyprawkę: chusteczki nawilżające i higieniczne, kapcie, odzież zmienną, pieluchy lub nocnik, miseczkę, talerzyk, sztućce, kubek lub butelkę przeznaczone dla dzieci do lat 3.
 12. W Karcie Zgłoszenia dziecka Rodzice/Opiekunowie prawni pod odpowiedzialnością prawną podają informacje prawdziwe.
 13. Nieobecność dziecka w Żłobku należy zgłosić telefonicznie lub osobiście  u Dyrektora, osoby zastępującej lub opiekunki grupowej – dzień wcześniej lub rano danego dnia do godziny 8:00.
 14. Rytm dnia określa Plan zajęć : 7:00-8:30 – schodzenie się dzieci / zabawy dowolne / zabiegi higieniczne. 8:30- 9:30 – śniadanie/ mycie rączek i inne zabiegi higieniczne.9:30- 11:30 – zajęcia ruchowe i muzyczne/ spacer. 11:30- 12:30 – Obiad / czynności higieniczne.12:30- 14.00 – Bajkoterapia/ relaksacja i odpoczynek/sen. 14:00 – 15:00 – podwieczorek/zabiegi higieniczne. 15:00 – 16:00 – zajęcia plastyczne. 16:00 – 17:00 – zabawy dowolne w oczekiwaniu na rodziców.
 15. Organizacja zajęć dostosowywana jest do dwóch grup dzieci: maluchów ( od 20 tyg. do 1,5 roku) i starszaków ( od 1,5 roku do 3 lat).
 16. Nie należy przynosić do Żłobka zabawek z domu.
 17. Rodzice oddają dziecko pod opiekę wychowawcy w poczekalni (przy wejściu na salę) ,wejście na teren sal żłobkowych jest możliwe jedynie za zezwoleniem właściciela lub opiekunów.
 18. Pracownicy Żłobka Żyrafka zobowiązują się do przestrzegania regulaminu oraz zapewnienia Dzieciom należytej opieki, bezpieczeństwa i prawidłowego rozwoju w twórczej atmosferze.
 19. Skład personelu w Żłobku:
  1)Dyrektor.
  2)Zastępca Dyrektora.
  3)Opiekunki dziecięce.
  4)Pielęgniarka.
 20. Do obowiązków Dyrektora Żłobka w szczególności należy:
  1) kierowanie działalnością Żłobka i wykonywanie zadań statutowych,
  2) reprezentowanie Żłobka na zewnątrz,
  3) nadzór nad pracownikami Żłobka,
  5) opracowywanie sprawozdawczości, w tym budżetowej,
  6) zapewnienie bezpieczeństwa i opieki wychowawczo-edukacyjnej dzieci,
  7) ustalenie organizacji przyjmowania oraz załatwiania skarg i wniosków.
 21. Do obowiązków opiekunek dziecięcych należy:
  1) sprawowanie opieki nad grupą dzieci,
  2) dobór zabaw i pomocy dydaktycznych odpowiednich do wieku i stymulujących rozwój dzieci,
  3) wykonywanie czynności pielęgnacyjno-higienicznych,
  4) prowadzenie rozmów z Rodzicami/Opiekunami prawnymi dzieci na temat ich zachowania, postępów w rozwoju, informowanie o trudnościach i nieprawidłowościach wychowawczych, rozwojowych,
  5) dbałość o porządek w salach i innych pomieszczeniach
 22. Opiekunki prowadzące zajęcia w Żłobku współpracują z Rodzicami/Opiekunami prawnymi dzieci, w szczególności przez prowadzenie konsultacji i udzielanie porad rodzicom w zakresie pracy z dziećmi.
 23. Personel nie ponosi odpowiedzialności za dziecko pozostające na terenie Żłobka pod opieką Rodziców/Opiekunów prawnych (w trakcie przyprowadzania i odbioru).
 24. Rodzice/Opiekunowie prawni dziecka mają prawo do:
  1) uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat postępów, sukcesów i niepowodzeń  swojego dziecka,
  2) uzyskiwania porad i wskazówek od opiekunów w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,
  3) wyrażania i przekazywania pracownikom opinii na temat pracy Żyrafki  i sprawowania opieki.
 25. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:
  1) przestrzeganie Regulaminu organizacyjnego,
  2) przyprowadzanie i odbieranie dziecka,
  3) przynoszenie ubranek na zmianę oraz środków do pielęgnacji dziecka,
  4) terminowe uiszczanie płatności,
  5) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka,
  6) informowanie o wszelkich zmianach dotyczących miejsca zamieszkania, numeru telefonu,
  7) niezwłoczne zawiadamianie o przebytych zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,
  8) informować na piśmie o rezygnacji z uczęszczania dziecka do żłobka.

 

Regulamin jest własnością Żłobka Żyrafka, powielanie i udostępnianie bez wiedzy autora jest łamaniem prawa autorskiego.